Concrete HF

Concrete HF is een hulpstof voor bodemherbiciden die toegepast worden op gronden die lutum en/of silt bevatten.

Voordelen

Meer over Concrete HF

Concrete HF is een toevoegstof voor bodemherbiciden die makkelijk in‐ of afspoelen indien deze worden toegepast op lichtere gronden (< 30% afslibbare delen) en/of gronden met lage gehaltes aan organische stof (< 5%).

Concrete HF zorgt ervoor dat:
1. Actieve stoffen van herbiciden zich beter hechten aan klei/humus deeltjes, waardoor er minder risico op inspoeling ontstaat. Dit leidt veelal tot een verhoogde effectiviteit ten aanzien van onkruidbestrijding.
2. Gewasveiligheid wordt vergroot, door minder inspoeling van herbiciden.
3. Mogelijk minder afspoeling van herbiciden naar het oppervlaktewater optreedt.
4. Het aandeel driftgevoelige druppels (< 100 µm) wordt beperkt.
5. Onder (langdurig) droge omstandigheden herbiciden hun werking behouden

Toepassing
Concrete HF kan met alle bodemherbiciden toegepast worden vóór opkomst. Een ná‐opkomst toepassing áltijd in overleg met uw adviseur én op basis van een proefbespuiting!

Dosering
Concrete HF kan toegepast worden in twee doseringen:

  • Najaarstoepassing – 0,2 l/ha
  • Voorjaarstoepassing – 0,4 l/ha

Gereed maken van de spuitvloeistof
Stel de roerinrichting in werking en voeg als eerste Concrete HF toe tijdens het vullen van de tank met water. Voeg vervolgens de benodigde gewasbeschermingsmiddelen toe en vul de tank af. Pas de bespuiting zo spoedig mogelijk na het gereed maken van de spuitvloeistof toe, terwijl de roerinrichting ingeschakeld blijft.

Gevoeligheid gewassen
Gezien de grote variëteit in aantal gewassen, cultivars en teeltomstandigheden, is het onmogelijk de gewasveiligheid voor alle gewassen onder alle omstandigheden te onderzoeken. De toepasser van dit product zal, indien met een gewas/cultivar in een groeistadium of onder bepaalde teeltomstandigheden of teeltwijze nog geen eigen ervaring is opgedaan, zélf een proefbespuiting/‐toepassing op kleine schaal dienen uit te voeren onder de eigen teeltomstandigheden om verantwoordelijkheid voor gewasveiligheid te kunnen nemen.

Disclaimer

Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.